Saturday, 9 December 2023

ຂົງເຂດການປົງຄອງ ແລະ ຍຸຕິທຳ

กฎหมายว่าด้วยการสำรวจ การวัด และการทำแผนที่ พ.ศ. 2564 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ປີ 2021
กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางอาญา (สร้างใหม่) 2020 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ (ສ້າງໃໝ່)ປີ 2020
กฎหมายแพ่ง ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ປີ 2019
ประมวลกฎหมายอาญา ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ປີ 2017
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์เด็ก พ.ศ. 2549 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ປີ 2006
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ປີ 2008
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและคุ้มครองสตรี พ.ศ. 2547 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ປີ 2004
กฎหมายว่าด้วยผู้พิพากษา 2017 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາ ປີ 2017
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางส่วนของกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฎ ปี 2020 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປີ 2020
กฎหมายว่าด้วยการตรวจแห่งรัฎ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2559 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
error: ห้าม Copy !!