Saturday, 9 December 2023

ຂົງເຂດປ້ອງການຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันประเทศ 2559 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນຊາດ ປີ 2016
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2016
กฎหมายการเข้า-ออกและการจัดการคนต่างด้าวใน สปป. ลาว พ.ศ. 2558 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2015
กฎหมายว่าด้วยสำนักงานอัยการทหาร พ.ศ. 2557 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການທະຫານ ປີ 2014
กฎหมายว่าด้วยศาลทหาร พ.ศ. 2557 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານທະຫານ ປີ 2014
กฎหมายว่าด้วยงานความมั่นคงแห่งชาติ 2557 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ປີ 2014
กฎหมายว่าด้วยภาระหน้าที่ในการป้องกันชาติ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2556 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
กฎหมายว่าด้วยนายทหารประชาชนลาว (ฉบับปรับปรุง) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสหงบประชาชน (ฉบับปรับปรุง) 2560 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอัคคีภัย พ.ศ. 2551 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ ປີ 2008
error: ห้าม Copy !!