Saturday, 9 December 2023

ຂົງເຂດເສດຖະກິດ

กฎหมายว่าด้วยงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) 2558 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
กฎหมายว่าด้วยการบริหารภาษี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019
กฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุง ) 2559 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการและการล้มละลายขององค์กร (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)ປີ 2019
กฎหมายว่าด้วยบริการไปรษณีย์ (ฉบับปรับปรุง) 2556 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน (ฉบับปรับปรุง ) ประจำปี 2561 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี (ฉบับปรับปรุง) 2556 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
กฎหมายโทรคมนาคม (ฉบับปรับปรุง ) พ.ศ. 2555 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขมาตรา 12 ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2559 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง) 2559 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
    • 1
    • 2
error: ห้าม Copy !!