Saturday, 2 March 2024

ตราประจำชาติลาว ເຄື່ອງໝາຍຊາດລາວ (Emblem of Laos)

ตราแผ่นดินลาว แบบปัจจุบันเป็นตราของประเทศลาวที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 หลังจากการใช้นโยบายจินตนาการใหม่ มีลักษณะตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 10 มาตราที่ 90 ไว้ว่า :-

“เครื่องหมายชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรูปวงกลม ด้านล่างมีรูปครึ่งกงจักรเป็นฟันเฟืองและโบอักษร “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” (“ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ”) สองข้างล้อมด้วยรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์และโบสีแดงเขียนอักษร “สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร (“ສັນຕິພາບ ເອກກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ”) ระหว่างกลางของสองปลายรวงข้าวมีรูปพระธาตุหลวง อยู่กลางรูปวงกลมมีหนทาง ทุ่งนา ป่าไม้ และเขื่อนไฟฟ้าน้ำตก”

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ตราแผ่นดินของลาว

ตราประจำชาติลาว ເຄື່ອງໝາຍຊາດລາວ
ตราประจำชาติลาว ເຄື່ອງໝາຍຊາດລາວປັດຈຸບັນ
ตราประจำชาติลาว ເຄື່ອງໝາຍຊາດລາວໃນປີ 1975-1991
ตราประจำชาติลาว ເຄື່ອງໝາຍຊາດລາວໃນປີ 1975-1991
error: ห้าม Copy !!