Saturday, 9 December 2023

ใบร้องทุกข์ ໃບຮ້ອງທຸກ

การร้อง หมายถึง การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญร้องขอความเป็นธรรม เ องจากเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใชอ่านาจนนาทีปฏิบัติต่อตนโดยใ กล่อง หรือไม่ปฏิบัติต่อคน ให้ถูกต้อง ทําให้เกิดความคับ องใจ และประสงค์จะให้มีการแก้ปัญหาที่เกิดกับตน การร้องทุกช ม ใ เองการร้องเรียน

สาหรับการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อคนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งท่าให้เกิดความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการรองทุกช น อง กษณะอย่างหนิ่งอย่างใด งต่อไปนี้

(1) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฏ ค่า ฝั่ง หรือปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ นโด โดยไม่มีอ่านาจหรือนอกเห อ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโตย ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กาหนด สาหรับการกระทา น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการ สร้าง นคอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิด นเกินสมควร หรือเป็นการโ ด นิจโดยมิชอบ
(2) ในมอบหมายงานให้ปฏิบัต
(3) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
(4) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม

error: ห้าม Copy !!