Saturday, 9 December 2023

รวมโลโก้ทุกกระทรวง องค์กร ของ สปป.ลาว ดาวน์โหลดฟรี ລວມໂລໂກ້ທຸກກະຊວງ, ອົງການຕ່າງໆ ຂອງ ສປປ.ລາວ ດາວໂຫຼດຟຣີ

ตามระบบของสปป.ลาว

กระทรวงและองค์กรเทียบเท่ากระทรวง

มาตรา 23 (ใหม่) ที่ตั้งและบทบาทของกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวง

กระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวงเป็นส่วนราชการโดยมีบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและบริหารจัดการมหภาคของภาคส่วนทั้งประเทศ

มาตรา 24 (ใหม่) โครงสร้างการบริหารของกระทรวงและองค์กรที่คล้ายกันของกระทรวง

กระทรวงและองค์การเทียบเท่ากระทรวง ประกอบด้วย ทบวง สำนักงาน องค์การเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม สถาบัน และหน่วยงานวิชาการต่าง ๆ ซึ่งกำหนดโดยกฤษฎีกาของนายกรัฐมนตรี

มาตรา 25 (ใหม่) โครงสร้างบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่า

กระทรวงและองค์กรเทียบเท่ากระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรี หัวหน้าองค์กรเทียบเท่ากระทรวง ผู้ช่วยรัฐมนตรี และรองหัวหน้าองค์กรเทียบเท่ากระทรวง หัวหน้า, รองหัวหน้าสำนักงาน; หัวหน้า, รองหัวหน้าแผนก; หัวหน้า, รองหัวหน้าแผนก; หัวหน้า รองหัวหน้าสถาบัน หัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยวิชาการ – และบุคลากรสายวิชาการ

มาตรา 26 (ใหม่) สิทธิหน้าที่ของกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวง

ເຄື່ອງໝາຍຊາດລາວ National Emblem of the Lao People’s Democratic Republic

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ Ministry of Education and Sports

ກະຊວງການເງິນ Ministry of Finance

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Ministry of Industry and Commerce

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ Ministry of Natural Resource and Environment

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
Ministry of Foreign Affairs

ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້
Ministry of Agricultural and Forestry

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Ministry of Health

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
Ministry of Labor and Social Welfare

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
Ministry of Science and Technology

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
Ministry of Public Works and Transport

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
Ministry of Post, Telecom and Communication

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
Ministry of National Defense

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
Ministry of Public Security

ກະຊວງພາຍໃນ
Ministry of Home Affairs

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
Ministry of Energy and Mine

ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry of Justice

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
Ministry of Information, Culture and Tourism

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
Bank of Lao PDR

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE LAO PDR

ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ President`s Office of Lao PDR

error: ห้าม Copy !!