Saturday, 9 December 2023

ใบยั้งยืนสุขภาพ ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ (ພາສາລາວ)

ใบรับรองแพทย์คืออะไร?
ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ถือใบรับรองแพทย์มีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริง โดยมีการลงรายละเอียดของผลตรวจ ลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจรวมถึงวันและเวลาที่มาตรวจจริง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอใบรับรองแพทย์นั้นมีหลายอย่างด้วยกันอาทิเช่น เพื่อใช้ในการทำใบขับขี่,ต่อใบขับขี่, สมัครงาน, สมัครเรียน หรือใช้ลาป่วย เป็นต้น

Related posts
หนังสือรับรองสุขภาพ ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ (ພາສາອັງກິດ)
ใบยั้งยืนสายยาด ໃບຢັ້ງຢືນສາຍຍາດ
หนังสือยั้งยืนมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ໃບຢັ້ງຢືນມອບກຳມະສິດທີ່ດິນ
หนังสือรับรองความเสียหาย ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍຫາຍ
ใบรับรองการซื้อ-ขาย ໃບຢັ້ງຢືນການຊື້-ຂາຍ
ใบรับรองการซื้อขาย ໃບຢັ້ງຢືນການຊື້ຂາຍ
error: ห้าม Copy !!